İlgili ulusal yeterlilik için tıklayınız.

Başvurmak için tıklayınız.

1.      AMAÇ

 

Bu şartname, (10UY0002-4/02) Makine Bakımcısı seviye 4 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

2.1 ZORUNLU BİRİMLER

 

10UY0002-4/02/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

10UY0002-4/02/A2 Kalite Yönetim Sistemleri

2.2 SEÇMELİ BİRİMLER

10UY0002-4/02/ B1 Planlı Bakımlar, Koruyucu/Önleyici Bakımlar

10UY0002-4/02/ B2  Rutin/Periyodik Bakımlar

10UY0002-4/02/ B3 Arıza Bakım/Onarımları

2.3 Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

I. Alternatif: A1, A2, B1, B2, B3

II. Alternatif: A1, A2, B1, B2

III. Alternatif: A1, A2, B3.

2.1.1 (T1) Teorik Sınav

 

A1, A2 yeterlilik birimlerinde ve adayın seçtiği belgelendirme alternatifi olan seçmeli birimlerde teorik sınavlar test  şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.

Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları Uzman Yirmi soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.

Teorik sınav cevap kağıtlarının puanlandırılması soru kağıdı üzerine veya optik okuyucuya  kalem ile işaretlenerek yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır.                                                           

Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

(en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (Soru başına)

A1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

T1

60

10

1 dk

A2

Kalite Yönetim Sistemleri

T1

60

5

1 dk

 

ŞEÇMELİ BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

(en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (Soru başına)

B1

Planlı Bakımlar, Koruyucu/Önleyici Bakımlar

T1

70

9

1 dk

B2

Rutin/Periyodik Bakımlar

T1

70

12

1 dk

B3

Arıza Bakım/Onarımları

 

T1

70

9

1 dk

 

 

2.1.2 (P1) Performansa Dayalı Sınav

Bu yeterlilikte seçmeli birimler için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir.

Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek ya da ihtiyaç durumunda en fazla dört kişilik gruplar halinde alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için Makine Bakımcısı (Seviye-4) Ulusal Yeterliliği‘nde (10UY0002-4/02) verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.

Performans sınavında adayın performansı; ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarının, başarım ölçütlerini içerecek şekilde kontrol listesi aracılığıyla değerlendirilmesi yöntemiyle ölçülür.

Adayın başarılı sayılması için her bir kontrol adımında gereken asgari performansı göstermesi ve toplamda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir.

Performansa dayalı sınavlarda değerlendirme materyali olarak prototip makine üzerinde, tanımlanmış ve parametreleri belirlenmiş test malzemesi kullanılır. Bakım sırasında adayın performansı izlenir ve oluşturulan performans değerlendirme listesine göre değerlendirilir. Arıza bulma ve gidermede veya bakım uygulamasında sınav materyallerinde belirtilen azami süre içinde sonuç alması beklenir.

ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

Sınav Süresi

B1

Planlı Bakımlar, Koruyucu/Önleyici Bakımlar

P1

70

60 dk

B2

Rutin/Periyodik Bakımlar

P1

70

60  dk

B3

Arıza Bakım/Onarımları

 

P1

70

60  dk

 

2.2 SEÇMELİ BİRİMLER

10UY0002-4 /B1 Planlı Bakımlar, Koruyucu/Önleyici Bakımlar

10UY0002-4 /B2 Rutin/Periyodik Bakımlar

10UY0002-4 /B3 Arıza Bakım/Onarımları

 

 

2.3 Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, Makine Bakımcısı  (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği (10UY0002-4/02) ile belirlenmiş olan A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.

Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. altı ay bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste üç kez başarısız olması durumunda tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması tavsiye edilir.

Adayın belge almaya hak kazanması için zorunlu birimler olan A1 ve A2 birimlerinden ve belgelendirme alternatifi yapılan seçmeli birimlerinin teorik ve performans sınavlarından başarılı olması gerekmektedir.

2.4 Diğer Şartlar

2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.

2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

2.4.3 Adaylar Sınav Giriş Formlarını ve Fotoğraflı Kimlik Belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet) hazır bulundurmalıdırlar.

2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.

2.4.5  Uzman Yirmi tarafından istenmediği sürece adayların,  hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

2.4.6 Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

2.4.6 Sınav başlangıç süresinden 10 dakika gecikmeyi aşan aday o sınavdan kalmış sayılır. Sınav yerinde bulunan saat geçerlidir.Geç gelen adaya extra süre verilmez. 

2.4.7 Pratik sınavlarda adayların, kendi ve çevredekilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak davranışlarda bulunması halinde sınavları sınav yapıcı tarafından durdurulabilir ve geçersiz sayılabilir.

2.4.8  Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi Uzman Yirmi tarafından sağlanır.

2.4.9 Pratik sınavda kullanılan malzemeler, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre Uzman Yirmi tarafından hazırlanan malzeme listesine göre, aday/adayın çalıştığı firma tarafından temin edilir. Malzemeleri aday/adayın çalıştığı firmanın temin etmediği hallerde Uzman Yirmi temin eder. Bu durumda malzeme bedeli aday/adayın çalıştığı firmadan talep edilir.

3.0 REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;

İlgili Yeterlilik

10UY0002-4/02 Makine Bakımcısı Seviye 4

Yayın Tarihi 2010 (Rev-02/2012)

4.0 BELGELENDİRME

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç www.uzman20.com adresli web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine Belge Logo Kullanım Sözleşmesine imza karşılığı elden veya belge sahibinin talebi halinde, başvuru formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.4 Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı

4.4.1 Belgenin Geçerlilik Süresi: Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge, makine bakımcının 24 aydan daha fazla makine bakım işine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir.

4.4.2 Belgenin Gözetim Sıklığı: Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde Adayın çalıştığı kuruluştan en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.

4.5 Yeniden Belgelendirme

 

a) Belgenin ilk kez alındığı tarihten itibaren geçen ilk 5 yılın sonunda, sadece uygulamalı sınav yapılır.

b) İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav yapılır.

 

4.6 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli Kişinin Belge Talep Formundaki beyanı, bu Şartnamede belirtilen kurallar ve Logo/Marka Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını Uzman Yirmi’ ye iade etmekle yükümlüdür.

4.7 Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Makine Bakımcı (Seviye 4) belgesine sahip aday, başarılı olduğu takdirde Makine Bakımcı (Seviye 5) belgesini alabilir.

 

5.0 İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi www.uzman20.com web sitesinden İtiraz ve Şikâyet Formunu doldurur ve imzalayarak (şahsen müracaat yapıldı ise) Uzman Yirmi’ ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. Uzman Yirmi’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.