BU YETERLİLİKTE HENUZ YETKİMİZ BULUNMAMAKTADIR. UZMAN YİRMİ  BU YETERLİLİKTE YETKİLENDİRME AŞAMASINDADIR.

İlgili ulusal yeterlilik için tıklayınız.

Başvurmak için tıklayınız.

1. AMAÇ

Bu şartname, (11UY0010-3/03) Çelik Kaynakçısı seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

2.1 ZORUNLU BİRİMLER

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

2.2 SEÇMELİ BİRİMLER

11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)

11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

 

2.3 Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için 2.1 zorunlu birimlerlerden ve 2.2 seçmeli birimlerden en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur. TS EN ISO 9606-1 standardındaki gösterimle yeterliliği belgesinde yazılır.

 

2.3.1 (T1) Teorik Sınav

 

A1 yeterlilik biriminde ve adayın seçtiği belgelendirme alternatifi olan seçmeli birimlerde teorik sınavlar test  şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.

Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları Uzman Yirmi soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.

Teorik sınav cevap kağıtlarının puanlandırılması soru kağıdı üzerine veya optik okuyucuya  kalem ile işaretlenerek yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır.                                                           

Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

(en az)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (Soru başına)

A1

11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

T1

60

10

1 dk

 

SEÇMELİ BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

(en az)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (Soru başına)

B1

Elektrotla Ark Kaynağı (111)

T1

50

12

1 dk

B5

Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

T1

50

10

1 dk

B6

Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

T1

50

10

1 dk

B9

Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

T1

50

9

1 dk

B14

11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

T1

50

13

1 dk

 

 

2.3.3 (P1) Performansa Dayalı Sınav

Bu yeterlilikte seçmeli birimler için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir.

Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek ya da ihtiyaç durumunda en fazla iki kişilik gruplar halinde alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için 11UY0010-3/03  Çelik Kaynakçısı seviye 3 verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.

Performans sınavında adayın performansı; ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarının, başarım ölçütlerini içerecek şekilde kontrol listesi aracılığıyla değerlendirilmesi yöntemiyle ölçülür.

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.  Adayın kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 madde 6.4’e göre muayene edilir ve değerlendirme sonucunun başarılı olması gerekir. Ayrıca, EN ISO 5817’ye göre sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluğu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Yanma oluğu 0,5 mm’yi geçmemelidir.

 

2.4 SEÇMELİ BİRİMLER

 

B1        Elektrotla Ark Kaynağı (111)

B5        Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

B6        Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

B9        Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

B14      11UY0010-3/B14 Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

 

2.5 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Sınavlar, Çelik kaynakçı  (Seviye3) Ulusal Yeterliliği (11UY0010-3/03)  ile belirlenmiş olan zorunlu ve an az 1 tane seçmeli yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.

Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Adayın bir yıl içerisinde girmiş olduğu sınavdan üst üste üç kez başarısız olması durumunda tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması tavsiye edilir.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 6 (altı) aydır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı üç ayı geçemez.  Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

2.6 DİĞER ŞARTLAR

2.6.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.

2.6.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

2.6.3 Fotoğraflı Kimlik Belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet) hazır bulundurmalıdırlar.

2.6.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.

2.6.5  Uzman Yirmi tarafından istenmediği sürece adayların,  hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

2.6.6 Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

2.6.6 Sınav başlangıç süresinden 10 dakika gecikmeyi aşan aday o sınavdan kalmış sayılır. Sınav yerinde bulunan saat geçerlidir.Geç gelen adaya extra süre verilmez. 

2.6.7 Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

2.6.8  Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi Uzman Yirmi tarafından sağlanır.

2.6.9 Pratik sınavda kullanılan malzemeler, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre Uzman Yirmi tarafından hazırlanan malzeme listesine göre, aday/adayın çalıştığı firma tarafından temin edilir. Malzemeleri aday/adayın çalıştığı firmanın temin etmediği hallerde Uzman Yirmi temin eder. Bu durumda malzeme bedeli aday/adayın çalıştığı firmadan talep edilir.

3.0 REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;

İlgili Yeterlilik

 

11UY0010-3 Çelik Kaynakçisi

Seviye 3 Revizyon No: 04

4.0 BELGELENDİRME

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç www.uzman20.com adresli web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine Belge Logo Kullanım Sözleşmesine imza karşılığı elden veya belge sahibinin talebi halinde, başvuru formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir. Bu işlem için ücret alınır.

 

 

4.4 Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi

TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1’de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir.

4.5 Gözetim Sıklığı

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

4.6 Yeniden Belgelendirme

 

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.

 

4.7 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli Kişinin Belge Talep Formundaki beyanı, bu Şartnamede belirtilen kurallar ve Logo/Marka Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını Uzman Yirmi’ ye iade etmekle yükümlüdür.

4.8 Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

---

5.0 İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi www.uzman20.com web sitesinden İtiraz ve Şikâyet Formunu doldurur ve imzalayarak (şahsen müracaat yapıldı ise) Uzman Yirmi’ ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. Uzman Yirmi’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.