BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

1.      AMAÇ

Bu şartname, (17UY0315-3 Rev:00) Mermer-Doğaltaş İmalat Elemanı Seviye 3 mesleğinin verimli, kaliteli ve standartlara uygun icra edilmesi ve sürdürülebilmesi için adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır.

2. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

2.1 ZORUNLU BİRİMLER

 

17UY0315-3 /A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

 

2.1.1 (T1) Teorik Sınav

A1, yeterlilik biriminde teorik sınav test (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.

Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları Uzman Yirmi soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.

Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az %60 ini doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.

Teorik sınav cevap kağıtlarının puanlandırılması soru kâğıdı üzerine kurşun kalem ile işaretlenerek yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır.

Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.


ZORUNLU BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

(en az)

Soru Sayısı (en az)

Sınav Süresi (Soru başına)

A1

İSG, Çevre ve Kalite

T1

%60

17

1,5 dk

 

SEÇMELİ BİRİMLER

Sınav Şekli

Başarım Notu

(en az)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (Soru başına)

B1

Mini Sayalama, Monotel veya Monolama ile Kesim ve Blok Ebatlama ve Şekillendirme

T1

%60

5

1,5 dk

B2

Levha- Plakadan Ebatlı Taş Üretme

T1

%60

10

1,5 dk

B3

Yüzey İşleme

T1

%60

5

1,5 dk

 

2.1.2 (P1) Performansa Dayalı Sınav

Bu yeterlilikte en az 1 tane seçmeli birimleri için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir.

A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılır.

Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek yapılan değerlendirmeler o birim için 17UY0315-3 MERMER DOĞALTAŞ İMALAT ELEMENI  SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00 verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.

Performans sınavında adayın performansı; ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarının, başarım ölçütlerini içerecek şekilde kontrol listesi aracılığıyla değerlendirilmesi yöntemiyle ölçülür.

 Adayın başarılı sayılması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden toplamda 100 en az 80 puan alması gerekir.

Formlardaki cevap sayısı tespit edilerek, elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

2.2 SEÇMELİ BİRİMLER

17UY0315-3/B1: Mini Sayalama, Monotel veya Monolama ile Kesim ve Blok Ebatlama ve Şekillendirme

17UY0315-3/B2: Levha- Plakadan Ebatlı Taş Üretme

17UY0315-3/B3: Yüzey İşleme

2.3 Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, Mermer Doğaltaş İmalat Elemanı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

2.4 DİGER ŞARTLAR

2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (ör. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.

2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.

2.4.3 Adaylar Sınav Giriş Formlarını ve Fotoğraflı Kimlik Belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet) hazır bulundurmalıdırlar.

2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.

2.4.5 Uzman Yirmi tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.

2.4.6 Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır.

2.4.7 Teorik sınavlarda sınav süresini ¼ ü kadar sure öncesi çıkmak yasaktır. Sınav süresinin ¼ ü kadar gecikmeyi aşan aday o sınavdan kalmış sayılır. Sınav yerinde bulunan saat geçerlidir. Geç gelen adaya extra süre verilmez. 

2.4.8 Pratik sınavlarda kendinizin ve başkasının can ve mal güvenliği tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmanız halinde sınavınız denetçi tarafından durdurulabilir ve sınanız geçersiz sayılabilir.

2.4.9 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi Uzman Yirmi tarafından sağlanır.

2.4.10 Uygulama sınavında kullanılan malzemeler, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre Uzman Yirmi tarafından hazırlanan malzeme listesine göre, aday/adayın çalıştığı firma tarafından temin edilir. Malzemeleri aday/adayın çalıştığı firmanın temin etmediği hallerde Uzman Yirmi temin eder. Bu durumda malzeme bedeli aday/adayın çalıştığı firmadan talep edilir.

3.0 REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;

İlgili Yeterlilik

17UY0315-3

MERMER DOĞALTAŞ İMALAT ELEMANI SEVİYE 3 REVİZYON NO: 00

4.0 BELGELENDİRME

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç www.uzman20.com adresli web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.

4.1 Adayda Aranan Şartlar

Mermer Doğaltaş İmalat Elemanı (Seviye 3);

Sınava girecek adayların mesleğe ilişkin bilgi ve deneyim sahibi olup olmadıklarının tespit edilmesi

amacıyla; sınavlara gireceği birimlerde yer alan kritik adımları içerek şekilde adaylara sorular sorularak

ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirmeler sesli ve görüntülü kayıt altına alınır. Adaylar

tarafından verilen cevaplar üzerinden yapılan değerlendirme sonucu yeterli düzeyde mesleki bilgi ve

deneyime sahip olmadığı ve uygulama sınavına girdiği takdirde iş sağlığı ve güvenliği açısından risk

teşkil edeceğinin değerlendirilmesi durumunda aday sınavlara alınmaz.

4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Başvuru Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir.

4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

4.4 Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.

Bu yeterlilikte gözetim sıklığı bulunmamaktadır.

4.5 Yeniden Belgelendirme

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

4.6 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli Kişinin Belge Talep Formundaki beyanı, bu Şartnamede belirtilen kurallar ve Logo/Marka Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını Uzman Yirmi’ ye iade etmekle yükümlüdür.

4.7 Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları

Meslekte yatay ve dikey ilerleme yolu yoktur.

5.0 İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi www.uzman20.com web sitesinden İtiraz ve Şikâyet Başvuru Formunu doldurur ve imzalayarak (şahsen müracaat yapıldı ise) Uzman Yirmi’ ye teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

    Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. Uzman Yirmi’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.